top of page

PC Tru Tru Reddy

  • PC Tru Tru Reddy b.  2011 dam of:

  •  Dam PC Lanie Frost dam of:

    • Frost 50 Money Earning Header

Doc's Jack Frost

Prissy Cline

                                     Sun Frost

PC Reddy Frost

                                     Rockette Special

                                     Sun Frost

PC Lanie Frost

                                     Dean Sweet Lani

Doc's Jack Frost

Prissy Cline

Country Rebel AAA

Red Rockette

Tru Roman

Deans Sweet Speed

bottom of page